نماینده وزارت نیرو در مهدیرجه …….

امروز صبح ساعت یازده نماینده وزارت نیرو برای کار مطالعاتی وتحقیقاتی دردفتر دهیاری روستای عزیزمان مهدیرجه حضور یافتند ودر زمینه های مختلف از قبیل زمینهای کشاورزی محصولات زیر کشت وانواع باعات امکانات موجود روستا ونسبت به انواع دامها وپرورش انها اطلاعاتی را گرفتند که در اینده چگونگی استفاده از اب سد گلورد که از طریق کانال کشی به سمت گلوگاه هدایت می شود در دستور کار قرار گیرد مردم روستای مهدیرجه چگونه می توانند استفاده نمایند به امید اینکه ما بتوانیم از این مزایا برای پیشبرد اهداف ورونق کشاورزی استفاده نمایم.

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ