پیگیری اعتبار برای فاز دوم طرح هادی …

 اعضای شورای اسلامی ودهیاری در جهت پیگیری اعتبار برای فاز دوم طرح هادی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مهندس فلاح فرمودند در بودجه نود وشش جهت تکمیل کانال کشی جمع اوری ابهای سطحی کوچه حاج حبیب الله پوریانی که نیمه تمام مانده ومابقی اعتبار برای زیر سازی وکانال کشی مسیر مدرسه شهید عموزاد که حتما قابل اجراست در سال نودشش وهمچنین در مورد الحاق به بافت زمینها برای ساخت واوردن داخل بافت بحث وتبادل نظر شد که با ارایه راهکار ومحاسن ومعایب این طرح گفتند تصمیات خود را بگیرید در صورت موافقعت شورا ودهیاری در سال نود وهفت اقدام نمایید که پس از نتیجه گیری گزارش ان به سمع نظر شما مردم خواهد رسید به امید ابادانی مهدیرجه زیبا

photo_2017-08-05_10-52-03

photo_2017-08-05_10-52-05

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ