مسابقات المپیاد شطرنج دهه فجر شهرستان گلوگاه

مسابقه المپیاد شطرنج دهه فجر شهرستان گلوگاه امروزدر پنج دور به روش سوییسی درباشگاه ورزشی روستای مهدیرجه برگزار گردید که نفرات برتر به ترتیب زیر می باشند:
نفر اول مهدی خندان خلیلی با ۴/۵امتیاز
نفر دوم مهدی خلیلی (موسی)
با ۴ امتیاز
نفر سوم محمدعلی خندان خلیلی با ۴ امتیاز
نفر چهارم محمد عموزاد فرزند حسین با ۳/۵امتیاز
نفر پنجم مهدی جعفری نژاد با۳/۵امتیاز
نفر ششم مسلم عموزاد(مصطفی) با ۳/۵امتیاز
به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۵۰و۴۰و۳۰ هزار تومان وجه نقد هدیه داده شد.
نفرات برتر زیر پانزده سال پسران:
نفر اول رضا پوریانی(حمیدرضا) با سه امتیاز
نفر دوم حسین عموزاد(نورمحمد) با سه امتیاز
نفر سوم امیرعلی خلیلی(حسن) با دو امتیاز
نفر چهارم امیرحسین پوریانی(علی) با دو امتیاز
نفر پنجم محمد پوریانی(اصغر) با دو امتیاز
که به نفرات اول تا سوم جوایزی نقدی هدیه داده شد.
نفرات برتر دختران :
نفر اول مهدیه عموزاد(صادقعلی)با دو امتیاز
نفر دوم زیور عموزاد(عسگری) با دو امتیاز
نفر سوم فاطمه عموزاد(علی اصغر) با یک امتیاز
در پایان یک دوره مسابقه سریع(بلیتس) پنج دقیقه ای و دو حذفی برگزار شد که نفرات برتر به ترتیب زیر می باشند:
مقام اول مظاهر خندان خلیلی بدون هیچ باخت
نفر دوم مهدی خلیلی (موسی)با یک باخت
نفر سوم مهدی عموزاد (یدالله) با دو باخت
نفر چهارم مقداد خندان خلیلی با دو باخت

photo_2016-12-20_19-04-56

photo_2016-12-20_19-04-59

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ