نشست صمیمی اعضای شورا و شورای ورزشی با سرپرستان تیم ها

نشست صمیمی  اعضای شورای اسلامی ودهیاری ورئیس شورای ورزشی وسرپرستان تیمها ، که در این جلسه دوستانه همراه با پشنهادات ارائه راهکارها و نقد همراه بود تصمیمات خوبی گرفته شد . از جمله تاکید بر کارت بیمه نظارت وکنترل برای نظافت برنامه ریزی برای مسابقات وتمامی سرپرستان با یک نگاه مثبت قابل تحسین پبشنهاد دادند که تا مورخه بیست دی ماه مبلع یکصد هزار تومان جهت کمک به سالن به اقای حسین عموزاد تحویل نمایند ودر این جلسه گزارش مالی سالن فواید وارزش واهمیث سالن سخنانی گفته شد وهمه جمع تصمیم جدی داشتند که همه ما موظف به همکاری ودر حفظ سالن باید دقت نمایم از تمامی سرپرسنان وبازیکنان تقدیر وتشکر به عمل داشته وقرار بر این شد در صورت امکان هر سه ماه یک بار این نشست بر گزار شود .

photo_2017-01-03_20-03-46

photo_2017-01-03_20-03-49

photo_2017-01-03_20-03-52

 

یک نظر

  1. زنیرو بود مردراراستی زسستی کجی زایدوکاستی باسپاس ازهمه کسانی که ساخت سالن کمک نمودند وتشکرازسرپرستان تیم که حمایت نموده تاکارها وبرنامه هابه نحو احسن انجام پذیرد با آرزوی هرچه بهتروبهتروبهتر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ