مسابقات شطرنج بین مدارس شهرستان گلوگاه

دانش اموزان مدرسه ابتدایی خدیجه عموزاد ومدرسه راهنمایی شهید عموزاد در مسابقات شطرنج مدارس شهرستان گلوگاه کولاک به پا کردند وبا قدرت تمام در قسمت ابتدایی محمد پوریانی اصغر اول مانی خلیلی رضاوامیر علی خلیلی حسن مشترک دوم وحسین نورمحمد سوم شدند ودر راهنمایی محمود خلیلی رضا ورضاپوریانی حمید مشترک قهرمان شدند این موفقیت را به خانواده این عزیزان وجامعه ورزشی مهدیرجه زیبا تبریک وارزوی قهرمانی این افتخارافرین ها را درمسابقات استانی داریم واز همه کسانیکه برای این عزیزان زحمت کشیدند تقدیر وتشکر می شود.

photo_2016-11-07_10-09-36

photo_2016-11-07_10-09-40

photo_2016-11-07_10-09-42

photo_2016-11-07_10-09-47

photo_2016-11-07_10-09-50

photo_2016-11-07_10-09-52

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ